ANTALYA SERBEST BÖLGESİ » Başvuru Prosedürü

İstenen Belgeler

1. Müracaatçı ve Serbest Bölge faaliyeti hakkında açıklayıcı bilgi.

2. İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi.

3. Eğer müracaatçı;
- Hâlihazırda kurulmuş bir firmaysa, firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kaydı (Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkedeki temsilciğince onaylı örneği).
- Serbest bölgede kurulacak bir firmaysa, şirket ana sözleşme taslağı

4. Son üç yıllık bilanço ve kar-zarar cetvelleri.

5. Faaliyet Ruhsatı ücretinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi.

6. (Varsa) Son üç Yılda Türkiye’ye getirilen döviz tutarını gösterir belge.

7. Banka ve finansal kiralama kuruluşları için BDDK-Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’ndan, sigorta kuruluşları için Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin belgesi.

8. Doldurulmuş Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunun bir fotokopisi.

Müracaat Formunu İndirmek için TıklayınızBaşvuru Adımları

1.ADIM

Serbest Bölge Müdürlüğü'nden faaliyet ruhsatı müracaat formu alınır ve doldurulur.
2.ADIM

Müracaat ücreti T.C. Merkez Bankası neznindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılır.
3.ADIM

Faaliyet ruhsatı müracaat formu ve ekleriyle birlikte serbest bölge müdürlüğü'ne müracaat edilir.
4.ADIM

Serbest Bölge Müdürlüğü başvuru formunu Bölge Kurucu ve İşleticisi’nin görüşü ile birlikte uygunluk için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
5.ADIM

Genel Müdürlükçe müracaatlar değerlendirilir;

Olumsuz
Müracaat ücreti firmaya iade edilir.

Olumlu
Firma Genel Müdürlük tarafından başvurunun uygun göründüğüne dair yazısının gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Bölge Kurucu ve İşleticisine Açık Alan veya Kapalı Alan kiralanması için başvuruda bulunur. Bölge Kurucu ve İşleticisi ile imzalanan kira sözleşmesi Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onayından sonra Faaliyet Ruhsatı düzenlenmesi için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
6.ADIM

“Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü” faaliyet ruhsatını düzenler ve faaliyet ruhsatı Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya teslim edilir. Firma yatırımcı kullanıcı statüsünde faaliyette bulunacak ise; inşaat projesini uygulamak üzere inşaat ruhsatı alır. İnşaatını bitirdikten sonra İskan Ruhsatını alarak bölgedeki faaliyetine başlar. İnşaatı süresince bölgede kapalı alan kiralayarak faaliyetine devam edebilir.