ANTALYA SERBEST BÖLGESİ » Başvuru Prosedürü

İstenen Belgeler

» Firma ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi

» Firma temsilci ve yetkililerinin imza sirküleri

» Firmanın kuruluş ilanı, son sermaye yapısının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

» Ticaret ve Sanayi Odası kaydı

» Son üç yıllık bilanço ve kar-zarar cetvelleri

» Faaliyet Ruhsatı ücretinin T.C. Merkez Bankasına yatırıldığını gösterir makbuz aslı

» ( Varsa ) son üç yılda ülkeye getirilen dövizi gösterir belge

» Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ( www.ticaret.gov.tr ) Formu İndirmek için TıklayınBaşvuru Adımları

1.ADIM

Serbest Bölge Müdürlüğü'nden faaliyet ruhsatı müracaat formu alınır ve doldurulur.
2.ADIM

Müracaat ücreti T.C. Merkez Bankası neznindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılır.
3.ADIM

Faaliyet ruhsatı müracaat formu ve ekleriyle birlikte serbest bölge müdürlüğü'ne müracaat edilir.
4.ADIM

Serbest Bölge Müdürlüğü başvuru formunu Bölge Kurucu ve İşleticisi’nin görüşü ile birlikte uygunluk için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
5.ADIM

Genel Müdürlükçe müracaatlar değerlendirilir;

Olumsuz
Müracaat ücreti firmaya iade edilir.

Olumlu
Firma Genel Müdürlük tarafından başvurunun uygun göründüğüne dair yazısının gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Bölge Kurucu ve İşleticisine Açık Alan veya Kapalı Alan kiralanması için başvuruda bulunur. Bölge Kurucu ve İşleticisi ile imzalanan kira sözleşmesi Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onayından sonra Faaliyet Ruhsatı düzenlenmesi için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
6.ADIM

“Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü” faaliyet ruhsatını düzenleyerek ilgili firmaya gönderir. Firma yatırımcı kullanıcı statüsünde faaliyette bulunacak ise; inşaat projesini uygulamak üzere inşaat ruhsatı alır. İnşaatını bitirdikten sonra İskan Ruhsatını alarak bölgedeki faaliyetine başlar. İnşaatı süresince bölgede kapalı alan kiralayarak faaliyetine devam edebilir.